untitled-3
untitled-3
untitled-3
untitled-3

خردکن 1-2-3سوین استار آلمان


خردکن 1-2-3سوین استار آلمان

  • ساخت آلمان
  • سبزی خرد کن و اسیاب و قیمه زن
  • دستگاهی با کارای اسان
  • دستگاهی با تیغهای لیزری